Öt évfolyamos magyar-francia két tanítási nyelvű csoport (0006)

Felvehető létszám: 15 fő

A képzés célja felkészíteni a tanulókat arra, hogy majdani választott szakterületükön (közgazdasági, külkereskedelmi, vendéglátóipari, jogi, bölcsész, idegenforgalmi, műszaki, építészmérnöki stb. karokon) felsőfokú tanulmányokat folytathassanak magyarul vagy franciául, Magyarországon vagy akár francia nyelvterületen (ahova nyelvtudásuknak kö-szönhetően akár már az érettségi után felvételt nyerhetnek, vagy jó eséllyel pályázhatnak majd egyetemi tanulmányaik idején ösztöndíjakra, ill. kaphatnak lehetőséget szakmai gyakorlatuk teljesítésére.) Ennek érdekében diákjainkat hozzásegítjük, hogy sokoldalú és a gyakorlatban is jól használható magas szintű francia nyelvtudás (nyelvi, civilizációs, kommunikációs, irodalmi és szaktárgyi ismeretek és készségek) birtokába jussanak.
A két tanítási nyelvű érettségi vizsga megfelelő eredmény esetén felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát ér. A bizonyítványt magyar és francia nyelven állítjuk ki.

A magyar-francia két tanítási nyelvű képzés 5 évfolyamos, így a jelentkezésnek nem feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen előismeretekkel francia nyelvből. A képzés első évében intenzív (kezdő szintről induló) francia nyelvoktatás mellett több tantárgy szinten tartását, készségfejlesztését biztosítjuk. Diákjaink számára előnyt jelent, hogy nemcsak a nyelvórákon, hanem a franciául oktatott tantárgyak óráin is kis létszámú csoportokban folyik a tanítás. Amennyiben az Erasmus pályázatok lehetővé teszik ezt, a francia partneriskolánkkal az elmúlt tanévben indult együttműködésünknek köszönhe-tően diákjainknak esélyük lesz részt venni csereúton is, hogy tudásukat nyelvterületen is bővíthessék.
Elérhető felvételi pontszámok:
Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmé-nyek: 50 pont, (7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei: magyar nyelv és magyar irodalomból (nyelvtan és irodalom jegy átlaga), történelemből, matematikából, angol nyelvből és földrajzból), szóbeli: 50 pont
A belépő (Kny) évfolyamon a második idegen nyelv kötelezően a haladó angol. A kö-vetkező évfolyamtól kezdve a második idegen nyelv szabadon választható.

Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán:
A két tanítási nyelvű csoportban a felvételi eljárás keretében szóbeli
elbeszélgetést szervezünk, melynek során a jelentkezők magyar nyelvtani ismereteit, nyelvi és kommunikációs képességeit, ill. kreativitását mérjük játékos feladatokkal, ma-gyar nyelven. A szóbeli elbeszélgetéshez témaköröket nem lehet meghatározni.
Ha a felvételi pontszámok között egyenlőség van, a következő preferencia-sorrend érvényes: 1. szerzett pontok összessége, 2. szerzett magyar nyelv, 3. hozott idegen nyelvi jegy, 4. szerzett mate-matika, 5. hozott magyar.

Mintafeladat francia kéttannyelvű