Humán orientáció, magyar nyelv és irodalom – intenzív angol nyelvi képzéssel (0007)

Felvehető létszám: 15 fő

Ebbe az osztályba a magyar nyelv és irodalom, valamint az angol nyelv iránt különösen érdeklődő tanulókat várjuk, akik emelt óraszámban fogják tanulni a magyar nyelv és irodalmat, valamint az angol nyelvet.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik korábban már tanulták az angol nyelvet.

Elérhető felvételi pontszámok:
Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv írásbeli: 50 pont; általános iskolai eredmé-nyek: 50 pont (7. osztály év végi, 8. osztály félévi jegyei: magyar nyelv és irodalom dup-lázva, történelem, matematika, angol nyelv); magyar nyelv és irodalom szóbeli: 50 pont.
A képzés célja: felkészíteni a tanulókat a kétszintű érettségi vizsga követelményeire. Ta-nulóink nem csupán az általános műveltség alapjait szerzik meg, hanem olyan képessé-geket is, amelyek alkalmassá teszik őket az önművelésre, szert tesznek megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képesek ismereteik rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására. Az olvasásra alapozó képzésen szerzett tudás többek között a kommunikáció, a jog, a pszichológia, a bölcsészet területén kamatoztatható.

Felvételi követelmények a magyar nyelv és irodalom szóbeli vizsgán:
Nyelvtan gyakorlati feladat az alaktan, a szófajtan, az egyszerű mondat elemzése témakö-rökhöz kapcsolódóan. Irodalomelméleti alapfogalmak (műnemek és műfajok, költői képek és alakzatok, verstani alapismeretek).
Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany Já-nos, Ady Endre költői életművének – általános iskolai szinten elvárható – ismerete.
Elvárás továbbá az alábbi epikus alkotások ismerete, a művek értelmezése.
Petőfi Sándor: János vitéz; Arany János: Toldi, A walesi bárdok; Jókai Mór: A nagy-enyedi két fűzfa; Mikszáth Kálmán: A néhai bárány.
(Az eredményes felkészülés érdekében ajánlott a műveket újraolvasni, illetve ismétlő át-olvasással feleleveníteni.)
A kerettantervben megjelölt memoriterek szöveghű, hangos tolmácsolása is követel-mény, különös tekintettel az alábbi szerzőkre és művekre:

 • Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
 • Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
 • Kölcsey Ferenc: Hymnus
 • Kölcsey Ferenc: Huszt
 • Kölcsey Ferenc: Emléklapra
 • Vörösmarty Mihály: Szózat
 • Petőfi Sándor: Nemzeti dal
 • Petőfi Sándor: Szeptember végén
 • Arany János: Toldi (1-2. versszak)
 • Arany János: A walesi bárdok
 • Ady Endre: Őrizem a szemed.

Ha a felvételi pontszámok között egyenlőség van, a következő preferencia-sorrend érvényes: 1. szerzett összes, 2. szerzett szóbeli, 3. szerzett összes (matematika és magyar nyelv).

Szobeli_irodalom-minta

Szobeli_nyelvtan-minta2