TÁMOP 3.1.1-11

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Intézményünk 2013. június 20-án sikeres pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” projekt 3. alprojekt „Nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot programok” keretében az „Iskolák kutató-fejlesztõ tevékenysége nevelési-oktatási programok fejlesztésében” címmel.
A Szerzõdõ Felek a szerzõdés határozott idõre, 2013. szeptember 1- 2014. augusztus 31. közötti idõtartamra kötik. A határozott idõ lejártát követõen a Megbízott az Ajánlatkérésnek megfelelõen 2015. augusztus 31-éig köteles a Megbízó megkeresésére a szerzõdéssel kapcsolatban adatot szolgáltatni, a lefolytatott kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó elégedettségi felmérésben részt venni.

Kutatás-fejesztési feladatok

1) Az ökoiskola nevelési oktatási program elemeinek fejlesztése

Nevelési-oktatási program, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 6. §-a által meghatározott elemeinek fejlesztése a vállalt szakmai programnak megfelelõen (2. sz. melléklet).

2) Az ökoiskola nevelési oktatási programelemek iskolai kipróbálása

A Részletes feladatleírásban foglaltaknak megfelelõen a nevelési-oktatási program moduljainak kipróbálása az iskola pedagógiai munkájának részeként a 2013-2014-es tanév folyamán. Akciókutatás és hatásvizsgálat keretében végzett adatgyûjtés a modulok kipróbálásának tapasztalatiról.

3) A kipróbált nevelési oktatási programelemek korrigálása és az ökoiskola teljes nevelési-oktatás program véleményezése a tapasztalatok alapján.

A Részletes feladatleírásban foglaltaknak megfelelõen 1) pontban meghatározott elemek korrekciója a 2) pontban meghatározott kipróbálás és az Ajánlatkérõ által szolgáltatott egyéb kutatási adatok figyelembevételével. A nevelési-oktatási program további a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 6. §-a által meghatározott, az Ajánlatkérõ által fejlesztett elemeinek véleményezése.

 

Tartalmi leírás és követelményspecifikáció

A projekt célja az ökoiskolai nevelési-oktatási program, kutatásra alapozott fejlesztése a kiválasztott innovatív általános- és középiskolákkal együttmûködve. A programban olyan tanórai és tanórán kívüli fenntarthatóságra nevelési modulok kidolgozására kerül sor, amelyek komplex pedagógiai módszerekkel dolgoznak fel témaköröket, a tanulók aktív tapasztalatszerzésére építenek és felhasználják a hálózati tanulásban rejlõ lehetõségeket. A modulok kipróbálása tanórán és tanórán kívül is történhet, pl. szakkörökön, témaheteken, témanapokon, zöld jeles napokon, erdei iskolai programokon. A fejlesztésbe bevont szereplõk egymással és más, fejlesztésbe szintén bevont iskolákkal szorosan együttmûködve segítik egymás munkáját. Az Ajánlatkérõ, mint háttérintézmény, folyamatosan nyomon követi és támogatja a fejlesztésbe bevont iskolákat és kutatási eredményeinek megosztásával, továbbképzésekkel, mûhelyek szervezésével járul hozzá a fejlesztés és az innováció sikeréhez.

A kutatási-fejlesztési tevékenység céljai

• Az elõzetesen feltárt nemzetközi és hazai kutatási eredményekre támaszkodva az Ajánlatkérõvel közösen meghatározni az ökoiskola lényegét, illetve az eredményeket úgy érvényesíteni, hogy a programfejlesztést megfelelõ irányelvként támogathassák.
• Közösen fejleszteni az ökoiskola nevelési-oktatási programját, illetve az eredményeket úgy érvényesíteni, hogy a programfejlesztést a leghatékonyabban, az iskolák valós mûködését támogatva valósíthassák meg.
• A célok érdekében az Ajánlatkérõvel közösen fejleszteni egy olyan ökoiskolai programot, amely alkalmas arra, hogy iskolai gyakorlattá váljon.
• A kutató-fejlesztõ munka során kipróbálni a közösen fejlesztett programot.
• A fejlesztett program hatékonyságának rögzíthetõsége érdekében az elõzetesen meghatározott bemeneti és kimeneti méréseket elvégezni.
• A program kipróbálása során a tapasztalatokat, rögzíteni annak érdekében, hogy a tapasztalatok az eredményes implementációt támogassák.

A szerzõdés keretében felsorolt feladatok maradéktalan elvégzéséért Megbízó a Megbízottnak összesen 5 223 750 Ft, azaz ötmillió-kétszázhuszonháromezer-hétszázötven Ft díjat fizet, amely tartalmazza az Áfát is.

Az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott feladatok ellátásának biztosítása érdekében a következõ feladatkörökben tevékenykedõ szakembereket szükséges biztosítani:
• programszervezõ 1 fõ : Takács Éva
• szakmai koordinátor 1 fõ : Özvegy Judit
• modulíró és kipróbáló pedagógus 2 fõ : Haramiáné Kovács Mária, Kiss Ildikó